Temozolomide


Name of API: Temozolomide
Manufacturer: Hetero Labs

Zolmitriptan


Name of API: Zolmitriptan
Manufacturer: Hetero Drugs

Valsartan


Name of API: Valsartan
Manufacturer: Hetero Labs

Torsemide


Name of API: Torsemide
Manufacturer: Hetero Labs

Thalidomide


Name of API: Thalidomide
Manufacturer: Hetero Labs

Donepezil HCL (Form I)


Name of API: Donepezil HCL (Form I)
Manufacturer: Hetero Drugs

Telmisartan


Name of API: Telmisartan
Manufacturer: Hetero Labs

Gemcitabine HCL


Name of API: Gemcitabine HCL
Manufacturer: Hetero Labs

Doxazosin Mesylate


Name of API: Doxazosin Mesylate
Manufacturer: Hetero Drugs

Valacyclovir HCL


Name of API: Valacyclovir HCL
Manufacturer: Hetero Drugs